Status
Temat zamknięty, nie można pisać w nim odpowiedzi.
PLAY zorganizował akcje rozdawania starterów prepaid wraz z portalem Onet.pl. Do zdobycia jest 5 tys. zestawów PLAY Karta o wartości 30 zł.

Regulamin akcji promocyjnej "Spróbuj Play z Onet.pl"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami akcji promocyjnej są:

Grupą Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, NIP 734-00-09-469, z kapitałem zakładowy 8 049 073,00 zł, zwana dalej „Onet.pl”.
oraz
P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 63 (02-781 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000217207, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077 REGON 015808609 kapitał zakładowy 18.200.000 PLN,
zwana dalej „P4”.
zwane łącznie „Organizatorami”.

2. Akcja Promocyjna organizowana jest w terminie od 2 do 7 maja 2007 roku („Akcja Promocyjna”)

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Akcji Promocyjnej polegającej na:

- otrzymaniu przez użytkownika poczty Onet wiadomości e-mail informującej o Akcji Promocyjnej,
- przyłączeniu Uczestników poczty Onet, za ich uprzednią zgodą wynikająca z procesu rejestracyjnego, jako Użytkownika, do sieci Play,
- rozdystrybuowanie przez P4 wśród Użytkowników Zestawów Startowych - Play Karta (dalej nazywanych „Starterem”). na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w ramach akcji promocyjnej usług sieci PLAY. Zestawy zawierają: Startery o wartości 30 zł brutto, kartę SIM wraz z przypisanym numerem.

II. Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

5. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie posiadacze kont e-mail w poczcie Onet.pl, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Akcji Promocyjnej posiadają miejsce stałego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatorów Akcji Promocyjnej oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, małżonkowie oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Akcji Promocyjnej na zlecenie Organizatorów.

7. W Akcji Promocyjnej można wziąć udział tylko raz. Jedna osoba może wziąć udział w Akcji Promocyjnej używając tylko jednego konta e-mail.

8. Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie, a także Regulaminu Świadczeń Telekomunikacyjnych przez P4 Sp.z o.o. dla Użytkowników.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Akcji Promocyjnej i odebraniem mu prawa do otrzymania Startera.

III. Zasady przyznawania Starterów w Akcji Promocyjnej

11. Wyłącznym właścicielem kart SIM jest P4.

12. Zadaniem Uczestników Akcji Promocyjnej jest odebranie wiadomości e-mail w poczcie Onet.pl a następnie zarejestrowanie się w bazie danych akcji promocyjnej przez pozostawienie w formularzu danych adresowych.

13. Liczba Starterów jest ograniczona do 5 tys. sztuk. Uczestnicy Akcji Promocyjnej, którzy zarejestrują się i wyślą poprawne dane kontaktowe (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym) zostaną poinformowani o przyznaniu Startera. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Startera. O przyznaniu Statera decyduje kolejność zgłoszeń.

14. Wydanie Startera o wartości 30 PLN brutto nastąpi w ramach Akcji Promocyjnej organizowanej przez P4.

15. Starter nie podlega wymianie na jego równowartość pieniężną. Uczestnikom Akcji Promocyjnej nie przysługują roszczenia pieniężne o wypłatę równowartości Startera.

16. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje tylko jeden Starter.

17. Przyznane Startery zostaną przesłane indywidualnie do Uczestników za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztowej, przy czym Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan przesyłek dostarczonych do Uczestnika.

18. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z adresatem, Starter zostanie przyznany kolejnemu zarejestrowanemu uczestnikowi z listy spełniającemu warunki Akcji Promocyjnej.

19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Startera z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

20. Startery nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne.

IV. Dane Osobowe

21. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

22. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji Promocyjnej są Organizatorzy, każdy z nich jest odrębnym Administratorem danych i sam decyduje o celu i sposobie ich przetwarzania oraz sam realizuje prawa i obowiązki wynikające z faktu bycia Administratorem danych osobowych.

23. Uczestnik Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów, w celu realizacji przez każdego z Organizatorów jego obowiązków w ramach przeprowadzenia przedmiotowej Akcji Promocyjnej oraz w celu marketingu produktów lub usług każdego z Organizatorów.

24. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.

25. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmom współpracującym z Organizatorami, również firmom kurierskim, jeśli okaże się to konieczne do wykonania ich obowiązków związanych z realizacją Akcji Promocyjnej.

V. Postanowienia końcowe

26. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://play.onet.pl/starter30.html

27. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Akcji Promocyjnej.

28. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformują Uczestników na stronach Akcji Promocyjnej.

29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Źródło: P4
 
Status
Temat zamknięty, nie można pisać w nim odpowiedzi.
Podobne tematy, które mogą Cię również zainteresować:
tepig Okazje i promocje Playstation Store 0 Odpowiedzi
Ari911 Play 0 Odpowiedzi
KOZAK1120 Nowości ze świata GSM 0 Odpowiedzi
eMeL Play 0 Odpowiedzi
Ari911 Play 0 Odpowiedzi
Top